Registreren

Account

Login

Kies een sterk wachtwoord met een minimum lengte van 8 karakters

Taal

Adres

Contact

Aanmelden nieuwsbrief

Veilingvoorwaarden

Veilingvoorwaarden

De verkoop geschiedt in contanten, per pin, per bank of via een online aangeboden betaalmethode. Daar komt 29,5% opgeld bij inclusief BTW (22,5% opgeld inclusief BTW bij de veiling van munten en bankbiljetten). Gekochte kavels worden slechts na betaling afgegeven of verzonden. Tijdens de veiling of na iedere zitting bestaat er gelegenheid om de gekochte kavels na betaling mee te nemen, indien er sprake is van fysieke veiling. Als een kavel tijdens of na de veiling niet wordt afgehaald, wordt de factuur naar de koper verzonden. Als een klant binnen 7 dagen betaalt, kan het goed verzonden of afgehaald worden. Verzendkosten en transportverzekering worden in rekening gebracht. Het versturen van gekochte kavels per (aangetekende) post is voor risico van de koper. Als uiterste ophaaltermijn geldt een termijn van 10 dagen na de laatste veilingdag. Ophaaldagen zijn van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur.

Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1 Deze algemene veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen georganiseerd door AuctionNL BV, tenzij uitdrukkelijk anders in een catalogus vermeld of bij de aanvang van en tijdens een veiling medegedeeld.

1.2 Het afwijken van deze algemene veilingvoorwaarden is slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen AuctionNL BV en koper is overeengekomen.

1.3 De toepasbaarheid van de veilingvoorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie via internet, bij registratie van de veilingdeelnemer en op de website van AuctionNL BV. Tevens liggen de veilingvoorwaarden ter inzage in het veilinghuis. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasbaarheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 Informatie- en onderzoeksplicht 2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door AuctionNL BV en zijn personeel naar beste weten verstrekt.

2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of via internet nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en dient zich een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan. Indien in de catalogus of op internet bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

2.3 AuctionNL BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of onjuiste (mondelinge) inlichtingen, behalve voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

2.4 De door AuctionNL BV aangegeven oplagecijfers en verdere bijzonderheden zijn verkregen uit internationaal bekende catalogi, vakliteratuur, etc. Wij beschouwen deze gegevens als betrouwbaar, doch wij zijn ten aanzien daarvan van aansprakelijkheid uitgesloten mocht het tegendeel het geval zijn.

2.5 Bij het aankopen van goederen die mogelijk materialen bevatten die vallen onder de CITES-conventie, zoals koraal (gebruikt in sieraden), palissander, ivoor, schildpad (soms verwerkt in zilveren voorwerpen) en andere gerelateerde materialen, zijn extra bepalingen van toepassing.

Kopers dienen:

  • Te weten dat het exporteren van dergelijke goederen buiten de EU mogelijk vergunningen vereist.
  • Te erkennen dat sommige landen strikte CITES-regels hebben.
  • De herkomst en provenance van het artikel te zelfstandig te onderzoeken.
  • Te beseffen dat AuctionNL BV niet aansprakelijk is voor juridische gevolgen gerelateerd aan het kopen van goederen die materialen bevatten die vallen onder de CITES-conventie.
  • Te begrijpen dat het verkrijgen van de nodige vergunningen altijd de verantwoordelijkheid van de koper is.
  • Zo nodig zelf additioneel advies te zoeken over CITES-regelgeving voorafgaand aan de aankoop.

Door te bieden op en/of goederen te kopen die mogelijk vallen onder de CITES-conventie, erkent en accepteert de koper de bovenstaande voorwaarden en beperkingen. De koper is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die optreedt als gevolg van toepasselijke voorwaarden of beperkingen.

2.6 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om voorafgaand aan de aankoop zelf uit te zoeken of er eventuele extra heffingen of importtarieven van toepassing zijn op de aankoop. AuctionNL BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het informeren van de klant over dergelijke zaken. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om zichzelf op de hoogte te stellen van mogelijke bijkomende kosten die van toepassing kunnen zijn bij de invoer van het gekochte goed.

Artikel 3 Bieden 3.1 Het bieden geschiedt alleen in euro’s.

3.2 De koper kan in persoon bieden. Tevens wordt de koper de mogelijkheid gegeven te bieden door achterlating van een schriftelijke biedopdracht (kooporder). Deze schriftelijke biedingen worden ingevoerd op veiling.goudwisselkantoor.nl. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door AuctionNL BV worden aangeboden.

3.3 Schriftelijke biedopdrachten (kooporders) dienen 1 werkdag voor de veilingdatum bij AuctionNL BV te worden geplaatst. Zij dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn, dit naar het oordeel van AuctionNL BV. AuctionNL BV kan schriftelijke biedopdrachten zonder opgave van redenen weigeren.

3.4
AuctionNL BV kan van degene die een schriftelijke biedopdracht plaatst een waarborgsom van maximaal 30% van de schriftelijke biedopdracht vorderen. De waarborgsom wordt geretourneerd aan de bieder als hij niet de koper is. De waarborgsom wordt verrekend met de te betalen koopsom als hij de koper is.

3.5 Indien er meerdere schriftelijke of online biedopdrachten zijn die door AuctionNL BV worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, dan wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door AuctionNL BV het eerst is ontvangen.

3.6 Indien er meerdere biedopdrachten, hetzij schriftelijk of via internet, door AuctionNL BV worden ontvangen waarbij de bedragen verschillend zijn, dan wordt de bieding geopend met het bedrag van de hoogste bieding, hetzij schriftelijk of via internet.

3.7 De indiener van een schriftelijke biedopdracht dient zelf bij AuctionNL BV na te vragen of zijn bieding definitief is toegewezen.

3.8 De voorwerpen worden geveild bij opbod tenzij uitdrukkelijk voor de aanvang van de veiling anders wordt medegedeeld.

3.9 AuctionNL BV sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding of bieding door middel van het internet.

3.10
De veiling vindt plaats per opbod: verhoging tot 40 euro met 2 of 3 euro, van 40 tot 100 euro met 5 euro, van 100 tot 300 euro met 10 euro, van 300 tot 500 euro met 20 euro, van 500 tot 1000 euro met 50 euro, van 1000 tot 3000 euro met 100 euro, van 3000 tot 5000 euro met 250 euro, van 5.000 tot 10.000 euro met 500 euro en meer dan 10.000 euro met 1000 euro. De veilingmeester is gerechtigd van deze bedragen af te wijken. AuctionNL BV is gerechtigd om bedragen die bij schriftelijke biedingen worden opgegeven en die niet binnen deze staffel vallen, naar boven af te ronden. Voor inzetprijzen die worden omschreven als ‘bod’ geldt een minimumprijs van 5 euro.

Artikel 4 Totstandkoming van de koopovereenkomst 4.1
De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing aan de hoogste bieder (koper). Van definitieve toewijzing is sprake wanneer AuctionNL BV het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegewezen.

4.2
Indien meerdere personen menen de koper te zijn, beslist AuctionNL BV over de toewijzing of wordt de bieding heropend.

4.3
Alle objecten worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

4.4 Bij transactiebedragen vanaf 15.000 euro kan de transactie pas worden afgerond nadat AuctionNL BV de identiteit van de klant heeft vastgesteld en geverifieerd via een identiteitsbewijscontrole en/of andere aanvullende maatregelen. Indien de bieder hierbij langer dan vier weken in gebreke blijft, behoudt AuctionNL BV zich het recht voor de onderliggende koopovereenkomst(en) te ontbinden.

Artikel 5 Verplichtingen koper 5.1
De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een opdrachtgever (lastgever) te kunnen beroepen.

5.2
De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene veilingvoorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 6 Terugnameverplichting AuctionNL BV 6.1
Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde objecten in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4 - AuctionNL BV bereid een geveild object tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs terug te nemen, indien de koper binnen een periode van 14 dagen na de verkoop ten genoegen van AuctionNL BV bewijst door een algemeen erkend expert dat het geveilde object zulke ernstige verborgen gebreken vertoont, de verstrekte omschrijving zo onjuist is of de echtheid niet echt bevonden wordt dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauratie).

6.2
De terugname-verplichting kan worden verlengd voor de objecten die men wil laten keuren. In dat geval moet AuctionNL BV hiervan binnen 14 dagen na afloop van de veiling kennis worden gegeven, onder opgave van de te keuren objecten.

6.3
AuctionNL BV is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk of per e-mail aan het publiek werd medegedeeld.

6.4
De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde object niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van AuctionNL BV.

Artikel 7 Rechten AuctionNL BV 7.1
AuctionNL BV behoudt zich de volgende rechten voor: a. zonder opgaaf van redenen personen als bieder, bezoeker of koper te weigeren; b. te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de orde van verkoop; c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen; d. kavels te combineren of splitsen; e. kavels niet te gunnen of op te houden; f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen; g. na toewijzing onmiddellijk gehele betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling AuctionNL BV het recht heeft de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp opnieuw te veilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen; h. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven; i. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden. AuctionNL BV is ook gerechtigd van de volgorde der kavelnummers af te wijken.

Artikel 8 Betaling/eigendomsoverdracht 8.1
De verkoop geschiedt in contanten, per pin, per bank of via een online aangeboden betaalmethode. Daar komt 29,5% opgeld bij inclusief BTW (22,5% opgeld inclusief BTW bij de veiling van munten en bankbiljetten). Gekochte kavels worden slechts na betaling afgegeven.

8.2 De betaling door de koper van de koopsom, moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen een de door de AuctionNL BV te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

8.3
Voorwerpen die zijn gekocht via een schriftelijke of online biedopdracht (kooporder) dienen binnen 7 dagen, gerekend na factuurdatum, te worden betaald.

8.4
Het eigendomsrecht van de voorwerpen wisselt na volledige betaling van de koopsom.

8.5
AuctionNL BV heeft het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. AuctionNL BV heeft tevens het recht de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te veilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventueel hogere opbrengst.

8.6
Bij toezending per post worden er verzendkosten en transportkosten in rekening gebracht.

8.7
Bij het versturen van gekochte kavels per verzekerde zending is de zending door ons verzekerd tot maximaal het factuurbedrag van de gekochte kavels. AuctionNL BV behoudt zich het recht voor de kavels niet te willen versturen en alleen te laten afhalen op kantoor te Klaaswaal.

8.8
AuctionNL BV accepteert contante betalingen van substantiële bedragen alleen indien de koper de herkomst van de contante gelden adequaat kan verklaren en onderbouwen. AuctionNL BV is gerechtigd van contante betaling af te zien en gekochte goederen te leveren op factuur.

Artikel 9 Ophaaltermijn 9.1
De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen een door AuctionNL BV aan te geven termijn. Behoudens het recht van AuctionNL BV een kortere of langere termijn aan te geven, geldt als uiterste ophaaltermijn een termijn van 10 dagen na de laatste veilingdag. Ophaaldagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 16.00 uur.

9.2
Indien de gekochte voorwerpen niet tijdig worden opgehaald, brengt AuctionNL BV opslagkosten in rekening ter hoogte van 1% per week met een minimum van vijf euro per voorwerp per dag gerekend vanaf de datum na het verstrijken van de gestelde termijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 10.1
AuctionNL BV is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.

10.2
AuctionNL BV is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot opslag of bezichtiging waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van AuctionNL BV en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van AuctionNL BV gedekt.

10.3 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

Artikel 11 Slotbepaling 11.1
Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is, vernietigd wordt of ontbindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden AuctionNL BV en koper in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige, vernietigde of ontbindende verklaarde bepaling(en) overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of ontbindend verklaarde bepaling(en) in acht worden genomen.

11.2
Door deel te nemen aan een door AuctionNL BV gefaciliteerde veiling geven deelnemers aan in te stemmen met de actuele, gepubliceerde algemene veilingsvoorwaarden, inclusief eventuele wijzigingen ten opzichte van eerdere versies.

11.3 Op deze algemene veilingvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.4
Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen AuctionNL BV en de koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene veilingvoorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, behoudens het recht van AuctionNL BV om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.